Audyt prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych (Due Diligence środowiskowy)

Audyt prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych (Due Diligence środowiskowy)

 

 

Due Diligence środowiskowy

 

DEKRA świadczy usługę kompleksowej realizacji auditów prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych (tzw. Due Diligence środowiskowy; Environmental Due Diligence - EDD) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Audit prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych przeprowadzany jest w sytuacji planowanego przekształcenia własnościowego spółki: jej akwizycji, prywatyzacji lub fuzji z innym podmiotem.

 

W takim przypadku jedna ze stron (np. potencjalny inwestor) zleca wykonanie środowiskowego Due Diligence, aby zweryfikować, czy dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi każdej sfery działalności związanej z wpływem na środowisko naturalne. Audit EDD pozwala więc na sprawdzenie, czy nabywany zakład produkcyjny nie jest w żaden sposób obciążony niezgodnościami środowiskowymi.

 

Po przeprowadzeniu auditu EDD opracowywany jest raport, gdzie wskazane zostają nie tylko sfery, w których auditowana spółka funkcjonuje zgodnie z prawnymi i organizacyjnymi wymogami środowiskowymi, ale wymienione zostają również istniejące rozbieżności między stanem faktycznym, a uwarunkowaniami prawnymi (ponadto w raporcie wskazane są także spostrzeżenia – incydentalne przypadki niespełniania wymagań - oraz obszary z potencjałem do doskonalenia). Dzięki temu można określić realne koszty środowiskowe ponoszone przez przedsiębiorstwo (np. koszt dostosowania spółki do obowiązujących wymogów w tych aspektach, gdzie nie zostały one spełnione).


Na czym polega środowiskowy Due Diligence?

 

Przeprowadzony przez DEKRA audit środowiskowy Due Diligence polega na analizie prowadzonej działalności pod kątem:

  • gospodarowania odpadami,

  • gospodarowania opakowaniami,

  • gospodarki wodno-ściekowej,

  • emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

  • występowania źródeł hałasu,

  • produkcji, importu oraz dalszego użytkowania substancji chemicznych i ich mieszanin,

  • stwierdzenia posiadania dokumentów pozwalających na ocenę jakości gleby na terenie zakładu.

 

Specjaliści DEKRA wskazują również na wymagania stawiane przez jednostki kontrolujące i certyfikujące celem prawidłowego zbudowania wewnętrznego systemu obejmującego aspekty związane z ochroną środowiska.


 

W raporcie przygotowywanym na koniec badania EDD wskazane zostają również działania prowadzące do zmniejszenia negatywnego wpływu istniejących ryzyk w zakresie ochrony środowiska na funkcjonowanie auditowanej firmy.

 

W toku analizy Environmental Due Diligence wyszczególnione zostają ograniczenia ryzyka wystąpienia konsekwencji (np. kar finansowych) za brak przestrzegania przez zakład wymogów prawa ochrony środowiska. Raport zawiera także ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami, jak też ocenę sytuacji firmy w kontekście wpływu jej działalności na środowisko, w zakresie kwestii technicznych i struktury.

 

Remediacja gruntów

 

W ofercie DEKRA znajduje się także usługa nadzoru nad procesem remediacji gruntów, realizowana przez doświadczonych inspektorów nadzoru. Remediacja to złożony proces, mająca na celu usunięcie lub zmniejszeniu ilości szkodliwych substancji z gruntu, gleby lub wód gruntowych stanowiących część nieruchomości, jak też kontrolowanie szkodliwych związków oraz ograniczenie ich rozprzestrzeniania, aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

 

Za przeprowadzenie remediacji, złożonego procesu wymagającego stałego nadzoru, odpowiada właściciel nieruchomości, który prawnie zobowiązany jest do usunięcia historycznego zanieczyszczenia (tj. takiego, które wystąpiło przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub jest wynikiem działalności zakończonej przed dniem 30 kwietnia 2007 r.) - z odpowiedzialności tej nie ma możliwości zwolnienia. Stąd też przed nabyciem działki warto przeprowadzić badanie gruntu na obecność szkodliwych związków, a jeśli takowe występują, dokładnie oszacować koszt remediacji.

 

Czytaj więcej o remediacji gruntów »