Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - dyrektywa ATEX

Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe - dyrektywa ATEX

 

Wymagania dyrektywy 99/92/WE – ATEX 137 user


Unormowania prawne w zakresie ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych w miejscach zagrożonych wybuchem określa Dyrektywa 99/92/WE z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników potencjalnie narażonych na ryzyko spowodowane atmosferami wybuchowymi.

Zabezpiecz swoją firmę i jej pracowników przed wybuchem.

Spełnij wymagania dyrektywy 99/92/WE oraz polskich przepisów prawnych (w tym w odniesieniu do obligatoryjnej dokumentacji technicznej).

 

Jakie obowiązki nakłada dyrektywa ATEX?


Zgodnie z dyrektywą 99/92/WE (tzw. ATEX 137 user) od prowadzącego zakład przemysłowy wymaga się, aby:

 • zagwarantował bezpieczeństwo podczas normalnej pracy w zakładzie,
 • zapobiegał tworzeniu się stężeń wybuchowych w zakładzie,
 • zapobiegał powstawaniu efektywnych źródeł zapłonu, zdolnych zainicjować wybuch,
 • w najgorszym wypadku - zredukował szkodliwe efekty wybuchu do poziomu, w którym gwarantowane jest zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

 

 Polskie przepisy wprowadzające dyrektywę ATEX


W Polsce wytyczne dyrektywy 99/92/WE wprowadzają Rozporządzenia Ministra Gospodarki:

 • z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 1007 z 2003 r., poz. 1004)

oraz

 • z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

 

 

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów DEKRA!

 

W obszarze bezpieczeństwa przeciwwybuchowego eksperci DEKRA realizują specjalistyczne usługi, wymagane przez ww. dyrektywę i rozporządzenia, w tym:

 • Wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
 • Weryfikacja istniejących systemów przeciwwybuchowych
 • Opracowanie i aktualizacja dokumentów:
  • Ocena Zagrożenia Wybuchem - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719), w oparciu o mające zastosowania przepisy prawne i specyfikacje techniczne
  • Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem - zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 931).

 

 

Kto podlega dyrektywie ATEX?

 

Zakłady przemysłowe, w których mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, powinny zwrócić szczególna uwagę na zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz obowiązujące wymagania prawne. DEKRA śledzi je na bieżąco, oferując swoje usługi m.in. przedsiębiorstwom przemysłu:

 • chemicznego
 • petrochemicznego
 • energetycznego (spalanie biomasy)
 • farmaceutycznego
 • spożywczego (transport substancji sypkich, suszenie).

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...