Urządzenia ciśnieniowe i spawalnictwo

Urządzenia ciśnieniowe i spawalnictwo

 

Kwalifikacja i odbiory techniczne urządzeń ciśnieniowych oraz weryfikowanie personelu i procedur spawalniczych 

 

Bezpieczeństwo wykorzystania urządzeń ciśnieniowych stanowi jeden z ważnych elementów polityki Unii Europejskiej. Wprowadzając specjalne dyrektywy, Parlament Europejski wymusił na producentach stosowanie określonych norm i procedur, służących zarówno ochronie ludzi, jak i m.in. swobodnemu obrotowi w obrębie rynku Unijnego.

 

Dyrektywy UE oraz normy zharmonizowane określają wymagania zarówno dla urządzeń ciśnieniowych, jak i personelu oraz stosowanych procedur spawalniczych.

 

Wprowadzone dyrektywy dotyczą projektowania i produkcji zbiorników ciśnieniowych, rurociągów itp. o najwyższym dopuszczalnym ciśnieniu przekraczającym 0,5 bara oraz ciśnieniowych urządzeń transportowych. Jednocześnie zharmonizowane z dyrektywmi normy określają szczegółowe wymagania w zakresie stosowanych technologii spawania oraz uprawnień personelu spawalniczego.

 

 

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

 

  • Wewnętrzne kontrole produkcji z monitorowaniem oceny końcowej (moduł A1)
  • Badanie typu WE (moduł B)
  • Badanie projektu WE (moduł B1)
  • Bgodność z typem (moduł C1)
  • Bapewnienie jakości produkcji (moduły: D i D1)
  • Zapewnienie jakości produktu (moduły: E i E1)
  • Weryfikacja produktu (moduł F)
  • Jednostkowa weryfikacja WE (moduł G)
  • Szkolenia

 

 • Odbiory elementów ciśnieniowych (wg PED 2014/68/UE - moduł F i G oraz TPED 2010/35/EU):

  • Certyfikacja instalacji chłodniczych
  • Zatwierdzanie dokumentacji technicznej
  • Sprawdzanie uprawnień spawaczy i personelu NDE
  • Sprawdzanie zgodności elementów z dokumentacją i obowiązującymi normami
  • Sprawdzenie dokumentacji jakościowej przygotowanej przez producenta
  • Nadzór podczas montażu kotłów
  • Nadzór nad próbami ciśnieniowymi
  • Odbiory ciśnieniowych urządzeń transportowych

 

 • Weryfikowanie procedur spawalniczych:

  • Zatwierdzania technologii spawalniczych (miedź, tytan, inne stale wysokostopowe)
  • Przenoszenie oznaczeń materiałowych
  • Szkolenia

 

 • Reprezentowanie Klienta wg norm europejskich i ASME.

 

 

Zyskaj pewność, że produkcja urządzeń ciśnieniowych w Twoim przedsiębiorstwie odbywa się zgodnie z dyrektywami UE!

 

Projektowanie i produkcja urządzeń ciśnieniowych (oraz wykorzystywanie procedur spawalniczych) w zgodzie z wymaganiami dyrektyw UE jest jednym z warunków umożliwiających wprowadzenie i swobodny przepływ ww. urządzeń w całej Unii Europejskiej.

 

Certyfikat wystawiony przez DEKRA to obiektywny dowód spełnienia wymagań międzynarodowych norm i dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa i jakości.


Eksperci DEKRA posiadają wieloletnie, globalne doświadczenie w zakresie auditów i certyfikacji, gwarantując sprawną, rzetelną i efektywną realizację zamówionych przez Ciebie usług.

Dzięki rozpoznawalnemu na całym świecie znakowi DEKRA, wzrasta wartość rynkowa przedsiębiorstwa.

 

Komu polecamy specjalistyczne usługi DEKRA w zakresie urządzeń cisnieniowych i technologii spawania?

 

Usługi w zakresie kwalifikacji i odbiorów technicznych (inspektor NoBo) przeznaczone są dla wszystkich producentów urządzeń ciśnieniowych podlegających dyrektywie PED i TPED (np. kotłów energetycznych i wymienników ciepła oraz zbiorników ciśnieniowych, rurociągów i ciśnieniowych urządzeń transportowych).

Usługi w obszarze technologii spawalniczych (w tym audity drugiej strony), certyfikacji zakładów i systemów zarządzania polecamy każdej firmie wykorzystującej technologie spawalnicze (np. produkcja, energetyka, budownictwo, kolejnictwo).

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...

 

Stosujemy normy zharmonizowane i międzynarodowe oraz dyrektywy UE:

Dyrektywy UE:

PED 2014/68/UE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

 

TPED 2010/35/UE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/35/UE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE

Normy - elementy ciśnieniowe:

PN-EN 12952 – „Kotły wodnorurkowe i urządzenia pomocnicze”

PN-EN 13480 – „Rurociągi przemysłowe metalowe”

PN-EN 13445 – „Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe”

Normy - technologie spawalnicze:

PN-EN ISO 15614-1 „Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu”