Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

Ważne jest dla nas, abyś był w pełni poinformowany o danych osobowych, które zbieramy podczas korzystania z naszych ofert i usług, oraz abyś wiedział, w jaki sposób je wykorzystujemy.

 

Wszędzie tam, gdzie DEKRA przetwarza dane osobowe, takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), w celach określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz w celach wskazanych w ewentualnych dodatkowych informacjach o prywatności, które Państwu udostępniamy, gdy pozyskujemy dane.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

Podmiot odpowiedzialny

 

DEKRA Polska sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa
e-mail: odo.pl@dekra.com

 

DEKRA Polska sp. z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być również współadministrowane przez DEKRA Polska sp. z o.o. oraz inne spółki należące do Grupy DEKRA lub inne podmioty, na mocy umowy zawartej między tymi podmiotami, jednak o takich sytuacjach każdorazowo informujemy w dedykowanej klauzuli informacyjnej lub w dodatkowym oświadczeniu o prywatności.

 

Odwiedzanie naszej strony internetowej

 

Rejestrujemy i zapisujemy adres IP Państwa komputera w celu przesłania na Państwa komputer zawartości naszej strony internetowej odwiedzanej przez Państwa (np. teksty, zdjęcia, pliki udostępnione do pobrania itp.) (por. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy te dane również w celu zidentyfikowania i ścigania ewentualnych nadużyć. Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W tym kontekście naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie należytego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem.

 

Inne cele

 

Przetwarzamy również dane osobowe, które użytkownik podaje dobrowolnie. Dane przetwarzane przez nas w tym kontekście obejmują dane klientów, pracowników, współpracowników i dostawców w zakresie niezbędnym do celów określonych w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

 

O ile przetwarzamy Państwa dane w sposób opisany powyżej w celu przyjęcia i realizacji Państwa zapytania, umówionego spotkania lub zamówienia (np. newslettera), czy wykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy współpracy, są Państwo zobowiązani do udostępnienia nam tych danych. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie zrealizować Państwa prośby lub zamówionej usługi.

 

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, np. marketingowych (por. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie do czasu wycofania zgody.

 

Kontakt za pośrednictwem formularzy

 

W ramach kontaktu z DEKRA (np. poprzez formularze, e-mail, rozmowy telefoniczne) zbierane są dane osobowe. Na naszej stronie internetowej udostępniamy formularze do kontaktu z DEKRA, formularze do tworzenia ofert, formularze do subskrypcji newslettera i inne (np. do zamawiania materiałów informacyjnych, składania skarg i reklamacji).

 

Jakie dane są zbierane w ramach poszczególnych formularzy, jest widoczne w danym formularzu. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu wskazanym w formularzu, tj. w szczególności odpowiedzi na Państwa zapytanie, obsłudze zgłoszenia, jak również w celu kontaktu i technicznego zarządzania danymi. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub Państwa dobrowolnie udzielona zgoda w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Jeśli kontakt ma na celu realizację usługi lub podjęcie działań niezbędnych przed realizacją usługi wówczas do przetwarzania danych ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, realizacja obowiązków prawnych ciążących na administratorze (np. do celów podatkowych, rachunkowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, takich jak np. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Państwa dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Państwa żądania / zrealizowaniu usługi. Proces ten zostaje zakończony, gdy tylko dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona a umowa zrealizowana i gdy nie ma przeciwwskazań prawnych do przechowywania danych (np. upłynął okres przetwarzania danych określony przez poszczególne przepisy prawne). Jeżeli podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda dane mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody.

 

Przekazywanie danych osobom trzecim

 

Z reguły przekazujemy Państwa dane do odpowiedniej spółki DEKRA, gdzie są one przetwarzane w celu dostarczenia usług i wsparcia, o które Państwo poprosili.

 

Oznacza to, że informacje mogą być również przetwarzane przez inne podmioty prawne grupy DEKRA. Jednak takie przetwarzanie jest ograniczone do zakresu wymaganego do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych lub do których inna osoba prawna działająca jako dostawca usług / podmiot przetwarzający musi przestrzegać instrukcji otrzymanych od administratora.

 

Dostawcy usług / procesory, którymi mogą być również inne podmioty, np. dostawcy usług informatycznych, są związani instrukcjami. W związku z tym podlegają naszym wymaganiom, które obejmują przetwarzanie Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności są oni zobowiązani umową do traktowania Państwa danych w sposób ściśle poufny i nie mogą ich przetwarzać w celach innych niż uzgodnione.

 

Innymi odbiorcami danych, w zależności od zakresu świadczonych usług, mogą być np. eksperci zewnętrzni, biura rachunkowe, podmioty obsługujące płatności elektroniczne (przelew online lub za pośrednictwem karty płatniczej), takie jak PayU (https://poland​.payu​.com/nota-o-prywatnosci-payu/), czy Stripe (Privacy Policy (stripe​.com)).

 

Przekazanie danych do podmiotu przetwarzającego dane odbywa się na podstawie art. 28 ust. 1 GDPR. 28 (1) RODO.

 

Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim ani nie udostępniamy ich w inny sposób w celach komercyjnych.

 

Poprzez integrację treści zewnętrznych (YouTube, Vimeo, Google, Facebook), dane takie jak adres IP, przeglądarka i zawartość Javascript mogą być przekazywane do wymienionych dostawców zewnętrznych, gdy strona jest ładowana. Jeśli nie chcą Państwo, aby dostawcy zewnętrzni otrzymywali ww. informacje, nie należy udzielać zgody na przetwarzanie plików cookies Marketing & Social Media. W rezultacie jednak nie będą Państwo mogli korzystać z tych funkcji na naszej stronie internetowej.

 

Poza tym przekażemy Państwa dane osobowe organom ścigania i ewentualnie poszkodowanym osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, jeżeli będzie to konieczne do wyjaśnienia nielegalnego korzystania z naszych usług lub do wszczęcia postępowania sądowego. Jednakże takie przekazanie danych będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy zaistnieją konkretne dowody na nielegalne postępowanie lub nadużycie. Przekazanie Państwa danych może mieć miejsce również wtedy, gdy przyczynia się to do egzekwowania warunków użytkowania przedmiotu zamówienia lub innych umów. Jesteśmy również prawnie zobowiązani do przekazywania informacji określonym organom publicznym na ich żądanie. Należą do nich organy ścigania, organy ścigające przestępstwa zagrożone karą grzywny oraz organy finansowe.

 

Przekazywanie tych danych opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w zwalczaniu nadużyć, ściganiu czynów karalnych oraz zabezpieczaniu, dochodzeniu i egzekwowaniu roszczeń, chyba że nasze interesy nie są nadrzędne wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym przetwarzać Państwa dane osobowe, np. realizować usługi we własnym imieniu, wówczas stają się odrębnymi administratorami danych osobowych i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

DEKRA może przekazywać dane osobowe do podmiotów (np. dostawców usług IT), które będą przetwarzać dane osobowe w państwach trzecich, tj. poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazywanie danych odbywać się będzie przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych na podstawie mechanizmów prawnych wskazanych w RODO, np. na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od DEKRA dalszych informacji oraz otrzymania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

Bezpieczeństwo

 

DEKRA podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony wszelkich danych osobowych, które nam Państwo przekazują przed ich przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Dotyczy to również korzystania z usług zewnętrznych. Sprawdzamy skuteczność stosowanych przez nas środków ochrony danych i stale je ulepszamy zgodnie z rozwojem technologicznym. Wszelkie dane osobowe wprowadzane do formularzy online są szyfrowane podczas ich przesyłania za pomocą bezpiecznego procesu szyfrowania.

 

Analiza stron internetowych z wykorzystaniem Matomo

 

Nasze strony internetowe mogą używać Matomo (www​.matomo​.org) do analizy sieci. Jest to usługa oferowana przez dostawcę InnoCraft Ltd., 150 Willis St., 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Matomo używa małych plików tekstowych zwanych "cookies", które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W tym celu informacje o użytkowaniu przechowywane w cookie (w tym adres IP w skróconej formie) są przekazywane na nasze serwery i zapisywane w celu analizy użytkowania.

 

Matomo nie przekazuje tych danych na żaden serwer, który jest poza naszą kontrolą. Mogą Państwo zapobiec używaniu plików cookie poprzez odpowiednią zmianę ustawień swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności danej strony.

 

Podstawą prawną do korzystania z Matomo jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te są następnie przetwarzane w celu analizy zachowań użytkowników i oceny wykorzystania poszczególnych elementów strony internetowej. Celem jest stała optymalizacja strony internetowej i jej przyjazności dla użytkownika. Cele te stanowią uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Interes użytkownika w zakresie ochrony jego danych osobowych jest zabezpieczony poprzez anonimizację adresu IP. Dane te nie są w żadnym momencie wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika i nie są łączone z innymi danymi.

 

Dane są usuwane, gdy nie są już potrzebne do naszych celów.

 

Prawo do sprzeciwu

 

Jeśli nie zgadzają się Państwo na zapisywanie i analizowanie Państwa danych dotyczących Państwa wizyty na stronie, jak opisano powyżej, mają Państwo prawo sprzeciwić się temu.

 

Mogą Państwo zapisać plik cookie opt-out, klikając poniżej. Ten plik cookie jest ważny przez dwa lata. Należy pamiętać, o powtórzeniu procedury rezygnacji, jeśli usuną Państwo swoje pliki cookie, skasują plik cookie rezygnacji lub zmienią Państwo komputer lub przeglądarkę internetową. Zapisz plik cookie opt-out Matomo

 

Analiza stron internetowych za pomocą Google Analytics

 

W zakresie, w jakim użytkownik wyraził na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy witryn internetowych świadczonej przez Google LLC. Podmiotem odpowiedzialnym za użytkowników w UE/EOG i Szwajcarii jest Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google").

 

Zakres przetwarzania

 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania z naszych stron internetowych. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

 

Korzystamy z ulepszenia technicznego "Google Signals", które umożliwia wykrywanie różnych urządzeń. Umożliwia to przypisanie poszczególnych odwiedzających witrynę do różnych urządzeń końcowych. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy odwiedzający zalogował się do usługi Google podczas odwiedzania strony internetowej i jednocześnie aktywował opcję "spersonalizowanej reklamy" w ustawieniach swojego konta Google.

 

Anonimizacja adresu IP jest włączona. Ze względu na anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Według Google adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania

 

W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy wykorzystania witryny przez użytkownika i tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie. Raporty dostarczane przez Google Analytics są wykorzystywane do analizy wydajności naszej strony internetowej i efektywności naszych kampanii marketingowych.

 

Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest oświadczenie użytkownika o wyrażeniu zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

Okres przechowywania

 

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies są automatycznie usuwane po 14 miesiącach. Usunięcie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, odbywa się automatycznie raz w miesiącu.

 

Odbiorcy

 

Odbiorcami danych są/mogą być:

 

 1. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (jako podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO);
 2. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA;
 3. Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

 

Nie można wykluczyć, że władze USA mogą uzyskać dostęp do danych przechowywanych przez Google.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Tam, gdzie dane są przetwarzane poza UE/EOG i nie ma poziomu ochrony danych równoważnego z europejskimi standardami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych UE zawartych z dostawcą usług w celu ustalenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Spółka dominująca Google Ireland, Google LLC, ma siedzibę w Kalifornii, USA. Nie można wykluczyć transferu danych do USA i dostępu władz amerykańskich do danych przechowywanych przez Google. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za państwo trzecie z punktu widzenia ochrony danych. Użytkownik nie ma tam takich samych praw jak w UE/EOG. Użytkownik może nie być uprawniony do żadnych środków prawnych przeciwko dostępowi władz.

 

Prawo do wycofania zgody

 

UW każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies. Zwracamy jednak uwagę, że może to uniemożliwić Państwu korzystanie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

Ponadto można zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przekazywaniu ich do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki.

 

Mają Państwo również możliwość określenia, jakie rodzaje plików cookies chcą Państwo zaakceptować lub odrzucić z naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia plików cookie (niebieska ikona ciasteczka w rogu strony).

 

Więcej informacji na temat warunków korzystania z Google Analytics i polityki prywatności Google można znaleźć na stronach: https://marketingplatform​.google​.com/about/analytics/terms/us/ i https://policies​.google​.com/?hl=en.

 

Cookies

 

Aby nasza oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i jak najlepiej spełniała jego potrzeby, w niektórych obszarach używamy plików cookies. Cookie to mały plik, który jest zapisywany lokalnie na Państwa komputerze, gdy tylko odwiedzą Państwo daną stronę internetową. Cookies pozwalają nam również na analizę korzystania z naszej strony internetowej. Sami mogą Państwo zdecydować, na które pliki cookie wyrażają Państwo zgodę, a które odrzucają. W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoją decyzję.

 

Więcej informacji znajduje się w naszych ustawieniach plików cookie (niebieska ikona ciasteczka w rogu strony).

 

Osadzanie wtyczek mediów społecznościowych

 

Nasza strona może wykorzystywać przyciski do następujących sieci społecznościowych:

 

Meta Platforms

Meta Platforms Ireland Limited

1601 S. California Ave,

Palo Alto,

CA 94304,

USA

 

LinkedIn

LinkedIn Corporation,

2029 Stierlin Court Mountain View,

CA 94043,

USA

 

Twitter

Twitter Inc,

1355 Market St, Suite 900,

San Francisco,

CA 94103,

USA

 

YouTube

YouTube, LLC,

901 Cherry Ave..,

San Bruno CA 94066,

USA

 

Na przyciskach widoczne są loga poszczególnych sieci społecznościowych. Przyciski te nie są jednak standardowymi wtyczkami społecznościowymi, tzn. wtyczkami udostępnianymi przez sieci społecznościowe, lecz linkami z ikonami przycisków. Przyciski te są aktywowane tylko poprzez celowe działanie (kliknięcie). Dopóki nie klikną Państwo przycisków, żadne dane nie zostaną przekazane do sieci społecznościowych. Klikając na przyciski, użytkownik wyraża zgodę na komunikację z serwerami sieci społecznościowych, aktywując w ten sposób przyciski i tworząc link.

 

Po kliknięciu, przycisk działa jako wtyczka udostępniania. Sieć społecznościowa uzyskuje wtedy informacje o odwiedzonej stronie, którymi można się podzielić z przyjaciółmi i kontaktami. Aby móc "udostępniać" informacje, muszą być Państwo zalogowani. Jeżeli nie są Państwo zalogowani, nastąpi przekierowanie na stronę logowania sieci społecznościowej, która została przez Państwa kliknięta, opuszczając w ten sposób strony dekra.com. Jeśli są Państwo zalogowani, Państwa "lubię to" lub polecenie danego artykułu zostanie przesłane.

 

Po aktywacji przycisku sieci społecznościowe otrzymają również informację, że weszli Państwo na daną stronę naszej witryny i kiedy to zrobiliście. Ponadto mogą zostać przekazane takie informacje jak adres IP, dane dotyczące używanej przeglądarki i ustawienia językowe. Jeśli klikną Państwo przycisk, Państwa kliknięcie zostanie przekazane do sieci społecznościowej i wykorzystane zgodnie z jej polityką danych.

 

W przypadku kliknięcia przycisku nie mamy żadnej kontroli nad gromadzonymi danymi i operacjami przetwarzania danych. Nie jesteśmy odpowiedzialni za to przetwarzanie danych, ani nie jesteśmy "administratorem danych" w rozumieniu RODO. Nie znamy również pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Z tego względu podane tutaj informacje mogą być niekompletne.

 

Dane będą przekazywane niezależnie od tego, czy rzeczywiście posiadają Państwo konto u tego dostawcy i czy są Państwo tam zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani u danego dostawcy, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Usługodawcy mogą również wykorzystywać pliki cookie na Państwa komputerach, aby Państwa śledzić.

 

O ile nam wiadomo, dostawcy ci zapisują te dane w profilach użytkowników, które wykorzystują do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania stron internetowych zorientowanych na popyt. Tego typu analizy przeprowadzane są (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu prezentowania reklam zorientowanych na zapotrzebowanie oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników. Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, należy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dany portal społecznościowy, a także w celu zapoznania się z Państwa prawami i ustawieniami prywatności, prosimy o zapoznanie się z informacjami udostępnianymi przez następujące portale społecznościowe:

 

 1. Facebook
 2. LinkedIn
 3. Twitter
 4. YouTube

 

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby sieci społecznościowe pozyskiwały dane na Państwa temat, nie należy klikać przycisku.

 

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby sieci społecznościowe pozyskiwały dane na Państwa temat, nie należy klikać przycisku.

 

Usuwanie danych

 

Standardowe okresy usuwania danych

 

Przepisy prawne określają liczne okresy przechowywania danych i obowiązki w tym zakresie. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Dane, których nie dotyczą powyższe okresy przechowywania i obowiązki, są usuwane lub anonimizowane, gdy tylko cele określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych przestają obowiązywać. O ile niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie zawiera odmiennych postanowień dotyczących przechowywania danych, gromadzone przez nas dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

 

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych

 

Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych odbywa się zasadniczo tylko w zakresie dozwolonym na podstawie regulacji prawnych lub w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, poinformujemy Państwa o tych innych celach i przekażemy Państwu wszystkie inne istotne informacje przed ich dalszym przetwarzaniem.

 

 

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Prawo dostępu do danych

 

W każdej chwili mogą Państwo żądać od nas informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych Państwa dotyczących w zakresie określonym w art. 15 RODO. W tym celu prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem podanym poniżej.

Prawo do sprostowania danych

 

Przysługuje Państwu prawo żądania od nas poprawienia bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowych danych osobowych Państwa dotyczących (art. 16 RODO). W tym celu prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem podanym poniżej.

 

Prawo do usunięcia danych

 

Jeśli zachodzą przyczyny prawne określone w art. 17 RODO, mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") danych osobowych dotyczących Państwa. Te powody prawne obejmują: dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których były przetwarzane, lub wycofują Państwo swoją zgodę, a nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu (i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania - nie dotyczy sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej). Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

 

Jeśli kryteria określone w art. 18 RODO są spełnione, mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Zgodnie z tym artykułem, ograniczenie przetwarzania danych może być wymagane w szczególności, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda ograniczenia ich wykorzystania, lub jeśli osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych podanym adresem kontaktowym podanym poniżej.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Mają Państwo prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Oznacza to, że mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, np. innemu dostawcy usług. Warunkiem koniecznym jest, aby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody lub umowy i odbywało się w sposób zautomatyzowany. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie na mocy art. 21 RODO wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Zaniechamy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeśli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

 

Prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych

 

Przysługuje Państwu prawo do wycofania każdej udzielonej nam zgody w dowolnym momencie na mocy art. 7 RODO. Aby skorzystać z powyższego prawa, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem kontaktowym podanym poniżej.

 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych Państwa dotyczących jest niezgodne z prawem lub niedopuszczalne, mają Państwo prawo wnieść skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego pod adresem:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 

 

Zmiana niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych

 

W przypadku, gdy aktualizacja wymaga dostosowania niniejszej Polityki Prywatności, zastrzegamy sobie prawo do zmiany aktualnej Polityki Prywatności. Obecna wersja jest datowana na 16 czerwca 2023 r.

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prośby o informacje, wnioski lub skargi prosimy kierować bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych:

 

Inspektor Ochrony Danych

 

Hanna Korol

DEKRA Polska sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

e-mail: odo.pl@dekra.com

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych dotycząca systemu CRM zgodnie art. 13 RODO

 

WSTĘP

 

Poniższa informacja ma na celu przedstawienie sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz wyszczególnienie Państwa praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH I DO KOGO MOŻNA SIĘ ZWRACAĆ Z PYTANIAMI LUB WĄTPLIWOŚCIAMI?

 

Administratorem danych osobowych w znaczeniu prawa ochrony danych osobowych jest zawsze ta spółka Grupy DEKRA, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych. Zwykle chodzi o spółkę, wzgl. spółki Grupy DEKRA, które wykonały, wykonują, będą wykonywać lub powinny wykonywać usługi dla Państwa lub Państwa pracodawcy.

 

W związku z tym spółką odpowiedzialną jest:

 

DEKRA Polska sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

KRS: 0000061330

 

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: odo​.pl@​dekra​.com

 

JAKIE ŹRÓDŁA I DANE SĄ PRZEZ NAS WYKORZYSTYWANE?

 

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od naszych klientów lub innych podmiotów danych w ramach naszych relacji biznesowych. W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez osoby, których dane dotyczą poprzez wizytówkę lub inny nośnik informacji, w celu nawiązania kontaktu. Ponadto przetwarzamy dane osobowe uzyskane w dopuszczalny sposób ze źródeł publicznie dostępnych (np. spisów branżowych, informacji kontaktowych na witrynach internetowych lub w sieciach zawodowych) bądź przekazane nam w sposób uprawniony przez inne spółki koncernu DEKRA czy inne osoby trzecie.

 

Przetwarzanymi danymi osobowymi mogą być: dane o osobie (np. zwrot grzecznościowy, imię, nazwisko), służbowe dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu), informacje o stosunku zatrudnienia (np. pracodawca, dział / obszar, stanowisko służbowe w przedsiębiorstwie). Mogą to być również dane reklamowe i sprzedażowe (łącznie z wynikami reklamowymi), dane dokumentacyjne (np. notatki z rozmów), a także inne dane porównywalne z wymienionymi kategoriami.

 

PO CO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE (CEL PRZETWARZANIA) I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz wszelkimi innymi odpowiednimi przepisami.

 

Niezależnie od tego zawsze mogą istnieć konteksty przetwarzania, w ramach których przetwarzamy niewymienione tutaj dane osobowe. W tych przypadkach otrzymają Państwo odrębne informacje w sprawie ochrony danych dotyczące danej sytuacji, o ile jest to prawnie wymagane.

 

A. WROWADZENIE DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI (CRM)

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wprowadzenia ich do naszego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM).

 

Są to przede wszystkim dane o osobie, dane adresowe firmy, dane komunikacyjne firmy oraz informacje o Państwa stosunku pracy i zajmowanym stanowisku w firmie.

 

W pierwszym kroku zbieranie i rejestrowanie danych w naszym CRM ma miejsce na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Podczas bieżącej komunikacji, począwszy od przesłania do Państwa wiadomości powitalnej umożliwiamy Państwu wyrażanie zgody na różne opcjonalne rodzaje przetwarzania danych, które są również przechowywane w naszym narzędziu CRM.

 

Nasz prawnie uzasadniony interes polega na możliwości pozostawania w kontakcie i komunikowania się z klientem lub osobą do kontaktu ze strony klienta w ramach zawierania lub wykonywania umów. Celem jest zapewnienie prawidłowej realizacji usług i obsługi klienta.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO

 

B. WYSYŁANIE NEWSLETTERA I/LUB REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ W FORMIE E-MAILI

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dostarczenia Państwu spersonalizowanych informacji (swoje zainteresowania można nam podać w Centrum Preferencji) o usługach i ofertach z naszego portfolio za pośrednictwem newsletterów i/lub bezpośredniej reklamy e-mailowej.

 

Są to przede wszystkim dane o osobie, informacje na wybrane przez Państwa tematy oraz dane związane z komunikacją firmową.

 

Osoby zapisujące się na newsletter otrzymają na podany przez nie adres e-mail link umożliwiający potwierdzenie subskrypcji newslettera lub wiadomość powitalną, za pomocą której w Centrum Preferencji mogą ustawić swoje dodatkowe preferencje dotyczące komunikacji marketingowej.

 

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych, w tym na subskrypcję newslettera, może zostać w dowolnym momencie wycofana ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy wysyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

C. ANALIZA ZACHOWANIA UŻYTKOWNIKÓW PRZY ODBIORZE NEWSLETTERA

 

W celu badania rynku (analiza nawyków otwierania i czytania przez odbiorców newslettera) możemy za zgodą osób odbierających nasz newsletter analizować i przyporządkowywać im interakcje.

 

Są to przede wszystkim dane o osobie, informacje o zachowaniu użytkowania podczas otrzymywania naszego newslettera oraz dane dotyczące komunikacji firmowej.

 

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych może zostać w dowolnym momencie wycofana ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy rejestrowania i analizowania zachowania użytkowania przy odbiorze naszego newslettera.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

D. ANKIETY DOTYCZĄCE ZADOWOLENIA KLIENTÓW

 

W celu ulepszania naszych produktów i usług przetwarzamy dane osobowe za zgodą osoby, której dane dotyczą, w ramach ankiet satysfakcji klientów. Udział w ankietach jest dobrowolny.

 

Są to przede wszystkim dane o osobie, odpowiedzi udzielone w ramach ankiet satysfakcji klienta oraz dane dotyczące komunikacji w firmie.

 

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych może zostać w dowolnym momencie wycofana ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody zaprzestaniemy wysyłania kolejnych próśb o udział w badaniach satysfakcji klienta.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

KTO OTRZYMUJE DANE?

 

Dostęp do danych w obrębie Grupy DEKRA mają te jednostki, którym dane te potrzebne są do wypełniania ich zobowiązań umownych i prawnych. W Grupie DEKRA oprócz prowadzonego w centralnej lokalizacji DEKRA SE (w Stuttgarcie) centrum gromadzenia danych istnieją liczne lokalnie lub regionalnie prowadzone centra gromadzenia danych, w których odpowiednie spółki Grupy DEKRA przetwarzają dane osobowe jako administratorzy.

 

Dane mogą w tym celu otrzymywać również nasi usługodawcy i podmioty działające na nasze zlecenie, jeżeli w szczególności dochowują zasady poufności i spełniają wymogi wynikające z prawa ochrony danych. Są to przedsiębiorstwa z kategorii usług IT, telekomunikacji, doradztwa oraz sprzedaży i marketingu.

 

W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom spoza Grupy DEKRA przekazujemy dane naszych klientów tylko wówczas, kiedy podyktowane jest to obowiązkami prawnymi, kiedy klient wyrazi na to zgodę lub jest to konieczne w związku z zawieraniem, wykonywaniem lub zakończeniem stosunku umowy z danym klientem, wzgl. jeżeli Grupa DEKRA ma w tym prawnie uzasadniony interes. Zgodnie z tymi wymogami odbiorcami danych osobowych mogą być np.:

 

 1. organy i instytucje publiczne (np. organy skarbowe, prokuratura) w przypadku istnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego (np. ustawowe obowiązki powiadamiania),
 2. inne przedsiębiorstwa w Grupie DEKRA w celu zarządzania ryzykiem na podstawie obowiązku prawnego lub regulacyjnego,
 3. usługodawcy, których angażujemy jako podmioty przetwarzające.

 

Przetwarzanie danych w ramach naszego systemu CRM odbywa się głównie za pośrednictwem usługodawcy Salesforce Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium (Salesforce). Z firmą Salesforce zawarta została umowa jako z podmiotem przetwarzającym. W ramach przetwarzania istnieje możliwość przesyłania danych także na serwery firmy Salesforce w USA. Firma Salesforce przyjęła przepisy Binding Corporate Rules (Wiążące Reguły Korporacyjne, BCR), aby umożliwić przesyłanie danych osobowych z UE i EOG do lokalizacji Salesforce poza UE i EOG. Binding Corporate Rules firmy Salesforce można znaleźć pod adresem https://compliance​.salesforce​.com/en/salesforce-bcrs albo poprosić o nie drogą elektroniczną pod adresem e-mail info-de@​salesforce​.com (nie obowiązują żadne wymagania formalne). Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez firmę Salesforce można znaleźć pod adresem: https://www​.salesforce​.com/de/company/privacy/full_privacy/

 

Innymi odbiorcami danych mogą być te podmioty, co do których uzyskaliśmy zgodę na przekazywanie im danych, lub którym mamy prawo przekazywać dane osobowe na podstawie równowagi interesów.

 

CZY DANE PRZEKAZYWANE SĄ DO KRAJU TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

 

Przesyłanie danych do podmiotów w państwach poza Unią Europejską (tak zwane państwa trzecie) odbywa się:

 

 1. O ile jest to konieczne w indywidualnych przypadkach, dane osobowe przekazywane są ewentualnie do usługodawcy IT w USA lub innym państwie trzecim w celu zagwarantowania pracy IT koncernu DEKRA z zachowaniem europejskiego poziomu ochrony danych.
 2. Dane osób zainteresowanych produktami DEKRA mogą być za zgodą tych osób przetwarzane w ramach systemu CRM także w USA.

 

Za zgodą osoby zainteresowanej lub na podstawie uregulowań prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym czynom karalnym oraz w ramach równowagi interesów dochodzi w poszczególnych przypadkach do przekazywania danych osobowych (np. danych dotyczących tożsamości) z zachowaniem poziomu ochrony danych Unii Europejskiej.

 

JAK DŁUGO DANE SĄ PRZECHOWYWANE?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe dopóki jest to niezbędne do wypełniania naszych zobowiązań umownych i prawnych lub dopóki jesteśmy w stanie wykazać nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu. Jeżeli uzyskaliśmy Państwa zgodę, przetwarzamy dane do momentu wycofania zgody.

 

Jeżeli nie będziemy w stanie dłużej wykazać prawa do przetwarzania Państwa danych osobowych, będą one regularnie usuwane, chyba że będziemy musieli kontynuować ich przetwarzanie przez ograniczony czas i dla jednego z następujących celów:

 

 1. wypełnianie obowiązków przechowywania danych wynikających z obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów handlowych, podatkowych oraz dotyczących przedawnienia roszczeń. Podane tam terminy przechowywania lub dokumentowania wynoszą z reguły od 3 do 10 lat.

 

JAKIE PRAWA OCHRONY DANYCH MA OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ?

 

O ile spełnione są stosowne warunki, osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do informacji o swoich danych, które są przez nas przetwarzane, zgodnie z art. 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania nieprawidłowych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. prawo do usunięcia przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania przechowywanych przez nas danych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 6. prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO,
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę ze skutkiem na przyszłość, zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH?

 

W trakcie naszych relacji biznesowych konieczne jest udostępnianie nam przez Państwa tych danych osobowych, które są niezbędne lub dane które jesteśmy zobowiązani zebrać w celu wypełnienia obowiązku prawnego, zainicjowania, kontynuowania i zakończenia relacji biznesowych oraz wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Bez tych danych moglibyśmy nie być w stanie zawrzeć, wykonać i zakończyć umowy z Państwem lub Państwa pracodawcą.

 

W JAKIM ZAKRESIE STOSOWANE JEST ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI LUB PROFILOWANIE?

 

Zasadniczo nie stosujemy w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Jeżeli w poszczególnych przypadkach zastosujemy te metody, udzielimy w tej sprawie odrębnej informacji osobom, których dane dotyczą, z podaniem odpowiednich praw tych osób, o ile będzie to prawnie wymagane.

 

W niektórych przypadkach przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany, mając na celu analizowanie określonych aspektów osobistych (profilowanie). Profilowanie stosujemy na przykład w następujących przypadkach:

 

 1. Ze względu na wymogi prawne i regulacyjne jesteśmy zobowiązani do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i przestępstwom prowadzącym do szkód majątkowych. Są przy tym także prowadzone analizy danych (m.in. dotyczące transakcji płatniczych). Działania te służą też jednocześnie ochronie naszych klientów.
 2. Korzystamy z narzędzi analitycznych, aby móc w ukierunkowany sposób informować i udzielać rekomendacji na temat naszych produktów. Umożliwiają nam one prowadzenie komunikacji i reklamy odpowiednio do zapotrzebowania naszych klientów, w tym do prowadzenia badań rynku i opinii.

 

INFORMACJE O PRAWIE DO SPRZECIWU ZGODNIE ART. 21 RODO - PRAWO DO SPRZECIWU W KONKRETNYM PRZYPADKU

 

Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją osoba, której dane dotyczą, ma w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) i art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych w oparciu o wyważenie interesów). Dotyczy to również opartego na tym postanowieniu profilowania w myśl art. 4 nr 4 RODO. W razie złożenia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania odnośnych danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istotne, prawnie uzasadnione powody przetwarzania danych, które mają nadrzędny charakter wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie danych będzie służyło dochodzeniu, wykonaniu lub obronie naszych praw lub roszczeń prawnych.

 

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

 

W pojedynczych przypadkach przetwarzamy dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej. Osoba, której dane dotyczą, ma w dowolnym momencie prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu dotyczących jej danych w celach tego rodzaju reklamy, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów; dotyczy to także profilowania, o ile wiąże się z tego rodzaju reklamą bezpośrednią. W razie złożenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jej danych w celach reklamy bezpośredniej, zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu jej danych osobowych.

 

ODBIORCA SPRZECIWU LUB WYCOFANIA ZGODY

 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych lub wycofanie zgody można skierować w dowolnej formie do administratora lub Inspektora Ochrony Danych. W celu szybkiego, bezproblemowego wykonania tego procesu prosimy o skorzystanie z formularza online. Można również kliknąć link znajdujący się na końcu informacji otrzymanej przez e-mail.

 

AKTUALIZACJE I ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych została ostatnio zaktualizowana w październiku 2022 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej informacji o ochronie danych osobowych w przyszłości zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz do dostosowywania jej w razie potrzeby do zmieniających się realiów ochrony danych. O istotnych zmianach merytorycznych będziemy udzielać odrębnych informacji.

 

 

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
Hanna Korol
T. +48.71.749-69-25
T. +48.788.265-087
@ odo.pl@dekra.com