Zapobieganie poważnym awariom - dyrektywa SEVESO

Zapobieganie poważnym awariom - dyrektywa SEVESO

 

Bezpieczeństwo w zakładach o dużym lub podwyższonym ryzyku poważnej awarii - dyrektywa UE SEVESO III

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE (tzw. dyrektywa SEVESO III) stawia prowadzącym zakłady szczegółowe wymagania w zakresie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.

SEVESO III wprowadzono w czerwcu 2015 roku (okres przejściowy upłynął w czerwcu 2016 roku) w celu:

 • zapobiegania poważnym awariom w zakładach wykorzystujących substancje niebezpieczne

oraz

 • kontroli i ograniczania ryzyka w obszarze zagrożenia dla ludzi i środowiska.

 

Poszczególne kraje Unii Europejskiej stosują różne wymagania (zgodne z SEVESO III lub zaostrzone) wobec zakładów przemysłowych.


W Polsce wymagania dyrektywy SEVESO III zostały wdrożone w ustawie o ochronie środowiska oraz jej aktach wykonawczych.

 

Jakie obowiązki nakłada dyrektywa SEVESO III?

 

Podstawowe wymagania SEVESO III obejmują:

 

ZZR (zakład o zwiekszonym ryzyku)

 • polityka zapobiegania poważnym awariom
 • system zarządzania bezpieczenstwem

ZDR (zakład o dużym ryzyku)

 • polityka zapobiegania poważnym awariom
 • system zarządzania bezpieczeństwem
 • raport o bezpieczeństwie
 • plany operacyjno-ratownicze
 • rozszerzony obowiązek informacyjny

 

 • zmieniona klasyfikacja substancji niebezpiecznych (zgodna z nowym Globalnym Systemem Zharmonizowanym GHS)
 • nowe ilości progowe substancji niebezpiecznych i ich mieszanin
 • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów DEKRA!

 

Eksperci DEKRA pomogą Ci zapobiec poważnym awariom oraz spełnić wymagania unijnej dyrektywy SEVESO i polskich przepisów prawnych.

Na Twoje zlecenie profesjonalnie przygotujemy wymagane dokumenty:

 • Program Zapobiegania Awariom (PZA)
 • opracujemy i wdrożymy systemy bezpieczeństwa
 • Raport o Bezpieczeństwie (RoB)
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno–Ratowniczy (POR).

 

 

Kto podlega dyrektywie SEVESO III?

 

Zakłady przechowujące substancje niebezpieczne i używające ich w procesie produkcji zobowiązane są do monitorowania ryzyka wystąpienia awarii (zgodnie z wytycznymi przepisów prawnych) oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, sprawozdawczości i podejmowania innych działań zaradczych.

 

Przekroczenie wielkości granicznych obserwujemy najczęściej w zakładach przemysłu:

 • chemicznego
 • petrochemicznego
 • energetycznego (spalanie biomasy)
 • farmaceutycznego.