Ta strona może korzystać z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Przeglądając ją, wyrażasz domniemaną zgodę na ich zapisywanie na Twoim komputerze. Możesz je także wyłączyć.     Tak, zgadzam się.  Sprawdź w naszej Polityce Prywatności.
Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

 

Czym jest audyt energetyczny?


Przeprowadzenie audytu energetycznego polega na zbadaniu stanu obecnego. Efektem audytu jest ustalenie tych procesów, urządzeń itp., które nie są efektywne. Posiadając tę wiedzę, przedsiębiorstwo może zaplanować i wdrożyć zmiany, które doprowadzą do lepszego wykorzystania energii – a w rezultacie do uzyskania oszczędności finansowych i usprawnień organizacyjnych i operacyjnych.

 

Obowiązkowe audyty energetyczne w dużym przedsiębiorstwie

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (tzw. dyrektywa EED - ang. Energy Efficiency Directive) nakłada na przedsiębiorstwa, działające na terenie Unii Europejskiej, obowiązek przeprowadzania okresowych audytów energetycznych.

 

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

 

Zgodnie z dyrektywą EED audyt energetyczny ma na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.

Jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw niebędących MŚP, tj. takich, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 milionów EUR.

 

Przedsiębiorstwa niebędące MŚP są zwolnione z ww. obowiązków, gdy posiadają wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną system zarządzania energią (np. ISO 50001), jeśli w ramach prac nad systemem przeprowadzono audyt energetyczny.

 

Małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa

 

Firmy sektora MŚP również zachęcane są przez Parlament Europejski do poddawania się audytom energetycznym lub certyfikacji wg europejskiej normy EN ISO 50001.

Świadome zarządzanie energią, w oparciu o kryteria ISO, pozwalają firmom i instytucjom na znaczące obniżenie kosztów, dzięki efektywnemu ograniczeniu zużycia energii.  

 

Obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa w Polsce

 

W Polsce dyrektywę 2012/27/UE  (EED) wprowadza ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Zmiany wprowadzono także m.in. w ustawach: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska oraz Prawo zamówień publicznych.

 

Najważniejsze wytyczne dla przedsiębiorców wg ustawy o efektywności energetycznej:

 

Ustawa wymagała, aby pierwszy audyt energetyczny został przeprowadzony do dnia 1 października 2017 roku. Kolejne mają być powtarzane co 4 lata.

 

Audyty energetyczne przeprowadzone przed 1 października 2016 r., ale nie wcześniej niż przed 5 grudnia 2012 r., zostaną uznane za ważne, o ile spełnią wymagania art. 37 ust. 1 i 2 ustawy, tj:

  • Audyt przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych, dotyczących zużycia energii (zapotrzebowania na moc).
  • Przeprowadzone w ramach audytu obliczenia, dotyczące proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej, są  szczegółowe i potwierdzone oraz dostarczają informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
  • Audyt zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, które (łącznie) odpowiadaja za min. 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie.
  • Audyt uwzględnia oszczędności energii w dłuższym okresie, w oparciu o analizę kosztową cyklu życia budynku, instalacji itp. (o ile to możliwe).

 

Przedsiębiorca, który nie przeprowdzi audytu energetycznego podlega karze pieniężnej do wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

 

Należy zawiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w terminie 30 dni od jego zakończenia.

  • Firmy, które przeprowadzą audyt energetyczny przed dniem wejścia w życie ustawy, obowiązuje termin zawiadomienia URE do 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy (01.10.2016 r.).
  • URE będzie mogło skontrolować prawidłowość przeprowadzenia audytu i jego wyników.

 

Należy przechowywać dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez 5 lat.

 

Zwiększ efektywność energetyczną Twojej firmy!

 

Przeprowadzanie audytów energetycznych nie tylko pozwoli Twojej firmie spełnić wymagania prawne.

Wprowadzając zmiany technologiczne, ekonomiczne itp. wskazane w raporcie z audytu energetycznego, przedsiębiorstwa:

  • uzyskują lepsze wyniki finansowe,
  • ograniczają negatywny wpływ swojej działalności na środowisko,
  • wzmacniają swój pozytywny wizerunek
  • oraz osiągają szereg innych korzyści.

 

Audyt energetyczny w DEKRA

 

DEKRA realizuje audyty energetyczne przedsiębiorstw, potwierdzając spełnienie przez nie wymagań dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EED). Nasi eksperci na bieżąco śledzą zmiany w polskim prawie, dzięki czemu audyt energetyczny przeprowadzony przez DEKRA odnosi się do wszystkich aktualnie obowiązujących i planowanych wytycznych.

Prowadzimy również audyty zgodności z prawem środowiskowym (termomodernizacja).

 

 

Kontakt

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

 

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...