Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

 

Czym jest audyt energetyczny?


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa polega na zbadaniu bieżącego zużycia wszystkich nośników energii w firmie. W efekcie audytu powstaje kompleksowy raport, w którym opisane są kluczowe zadania optymalizacji procesów i infrastruktury zakładu.

 

Posiadając tę wiedzę, przedsiębiorstwo może zaplanować i wdrożyć zmiany, które doprowadzą do lepszego wykorzystania energii – a w rezultacie do uzyskania oszczędności finansowych oraz usprawnień organizacyjnych i operacyjnych.

 

Button Audyt Energetyczny

 

 

Dla kogo jest audyt energetyczny?


Audyt energetyczny stanowi praktyczne narzędzie na drodze do osiągnięcia lepszych wskaźników efektywności energetycznej zarówno w firmach produkcyjnych lub usługowych, jak i np. w szpitalu, banku, czy w towarzystwie ubezpieczeniowym, które dysponuje dużym biurowcem.

 

 

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

 

 

 

Czy audyt energetyczny jest obowiązkowy?

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (tzw. dyrektywa EED - ang. Energy Efficiency Directive) nakłada na przedsiębiorstwa, działające na terenie Unii Europejskiej, obowiązek przeprowadzania okresowych audytów energetycznych.

 

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

 

Zgodnie z dyrektywą EED audyt energetyczny ma na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o wynikach.

 

Jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw niebędących MŚP, tj. takich, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony euro.

 

Button Audyt Energetyczny

 

Przedsiębiorstwa niebędące MŚP są zwolnione z ww. obowiązków, gdy posiadają wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną system zarządzania energią (np. ISO 50001), jeśli w ramach prac nad systemem przeprowadzono audyt energetyczny.

 

Małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa

 

Firmy sektora MŚP również zachęcane są przez Parlament Europejski do poddawania się audytom energetycznym lub certyfikacji wg europejskiej normy EN ISO 50001.

 

Świadome zarządzanie energią, w oparciu o kryteria ISO, pozwalają firmom i instytucjom na znaczące obniżenie kosztów, dzięki efektywnemu ograniczeniu zużycia energii.  

 

 

Obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa w Polsce

 

W Polsce dyrektywę 2012/27/UE  (EED) wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

Zmiany wprowadzono także m.in. w ustawach: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska oraz Prawo zamówień publicznych.

 

Najważniejsze wytyczne dla przedsiębiorców wg ustawy o efektywności energetycznej:

 

Ustawa o efektywności energetycznej wymaga, aby audyt energetyczny był przeprowadzany co 4 lata.

 

Przypominamy, że ustawowy termin pierwszego obowiązkowego audytu dla przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w 2017 roku upłynął 01.10.2017 roku.
 
Audyty energetyczne przeprowadzone przed 1 października 2016 r., ale nie wcześniej niż przed 5 grudnia 2012 r., były uznane za ważne, o ile spełniły wymagania art. 37 ust. 1 i 2 ustawy.

 

Jakie wymagania musi spełnić audyt energetyczny?

 

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej audyt energetyczny musi spełniać następujące kryteria:

 • Jest przeprowadzany na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych, dotyczących zużycia energii (zapotrzebowania na moc).
 • Przeprowadzone w ramach audytu obliczenia, dotyczące proponowanych przedsięwzięć, służących poprawie efektywności energetycznej, są  szczegółowe i potwierdzone oraz dostarczają informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
 • Audyt zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach, instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, które (łącznie) odpowiadają za min. 90% całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie.
 • Audyt uwzględnia oszczędności energii w dłuższym okresie, w oparciu o analizę kosztową cyklu życia budynku, instalacji itp. (o ile to możliwe).

 

Przedsiębiorca, który nie przeprowadzi audytu energetycznego podlega karze pieniężnej do wysokości 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

 

 Button Audyt Energetyczny

 

 • Należy zawiadomić Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w terminie 30 dni od jego zakończenia.
 • URE może skontrolować prawidłowość przeprowadzenia audytu i jego wyników.
 • Należy przechowywać dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa przez 5 lat.

 

 

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego

 

Przeprowadzanie audytów energetycznych nie tylko pozwoli Twojej firmie spełnić wymagania prawne.

Wprowadzając zmiany technologiczne, ekonomiczne itp. wskazane w raporcie z audytu energetycznego, przedsiębiorstwa:

 • uzyskują lepsze wyniki finansowe,
 • ograniczają negatywny wpływ swojej działalności na środowisko,
 • wzmacniają swój pozytywny wizerunek
 • oraz osiągają szereg innych korzyści.

 

 

 Audyty energetyczne dla firm

 

 

Audyt energetyczny w DEKRA

 

DEKRA realizuje audyty energetyczne przedsiębiorstw, potwierdzając spełnienie przez nie wymagań dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (EED).

 

Nasi eksperci na bieżąco śledzą zmiany w polskim prawie, dzięki czemu audyt energetyczny przeprowadzony przez DEKRA odnosi się do wszystkich aktualnie obowiązujących i planowanych wytycznych.


Prowadzimy również audyty zgodności z prawem środowiskowym (termomodernizacja).

 

 

Audyt energetyczny - POMOC: Pytania i odpowiedzi

 

Szukasz informacji na temat audytu energetycznego?

Zadaj pytanie ekspertowi DEKRA. Sprawdź, odpowiedź poniżej:

 

Audyt energetyczny zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w tych:

 • budynkach lub zespołach budynków,
 • instalacjach przemysłowych,
 • transporcie,

które odpowiadają łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez audytowane przedsiębiorstwo.

Cena za audyt energetyczny nie jest stała. Na koszt przeprowadzenia audytu ma wpływ wiele czynników, jak na przykład:

 • liczba i stopień skomplikowana procesów energochłonnych,
 • wykorzystywane media energetyczne,
 • wielkość i złożoność infrastruktury,
 • dostęp do informacji z opomiarowania zużycia energii,
 • wymagany poziom szczegółowości audytu.


Aby otrzymać szczegółową wycenę przeprowadzenia audytu energetycznego w Twoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z DEKRA mailowo: industrial.pl@dekra.com lub telefonicznie: tel. kom. +48.538.649-606, +48.508.032-895.

Zgodnie z art. 36.3. ustawy o efektywności energetycznej audyt energetyczny może przeprowadzić wyłącznie:

 • podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, który dysponuje wiedzą i doświadczeniem zawodowym w przeprowadzaniu audytów energetycznych (takim podmiotem jest DEKRA Polska),
 • ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

 

 

Dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa należy przechowywać przez 5 lat.

 

Z obowiązku wykonywania audytów energetycznych zwolnione są:

 • firmy sektora MŚP,
 • przedsiębiorstwa niebędące MŚP, jeżeli posiadają wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną system zarządzania energią (np. ISO 50001), jeśli w ramach prac nad systemem przeprowadzono audyt energetyczny.

Ustawa o efektywności energetycznej nakłada obowiązek przeprowadzania audytu energetycznego co 4 lata na przedsiębiorstwa. Podmiot leczniczy, jakim jest szpital, podlega więc temu obowiązkowi tylko wtedy, gdy spełnia kryteria ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.


Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe i wojskowe, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie mają statusu „przedsiębiorcy” w związku z czym ww. obowiązek nie dotyczy tych podmiotów.


Szpitale oraz inne placówki ZP ZOZ mogą jednak zyskać, dzięki przeprowadzeniu audytu energetycznego, który pozwoli im na znaczące (szczególnie w dużych podmiotach) oszczędności.

 

Tak. O przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa należy zawiadomić Prezesa URE (Urząd Regulacji Energetyki).

 

 

Kara za niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego może wynieść nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

 

O przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa należy zawiadomić Prezesa URE w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia audytu.

 

 

 

Dowiedz się więcej!

Button Audyt Energetyczny

 

 

Usługi DEKRA powiązane z audytem energetycznym

 

 

 

Kontakt » Audyt energetyczny

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Dowiedz się więcej o interesujących Cię usługach lub poproś o ofertę...

 

Newsletter

Najnowsze informacje wprost do Twojej skrzynki e-mail...